Samarbeid er avgjørende for å redde Oslofjorden. Sammen med 25 andre organisasjoner, utgjør Miljøstiftelsen Elv og Hav Nettverk for en levende Oslofjord.

Etter initiativ fra Oslofjorden Friluftsråd og Norsk Friluftsliv, har 26 ulike organisasjoner gått sammen for å jobbe for en Oslofjord full av liv. Den felles visjonen vår er en ren og rik Oslofjord, med muligheter for natur- og friluftsopplevelser for alle. Nettverket jobber for en bærekraftig og levende kystkultur for både næring- og fritidsaktiviteter, som forutsetter en fjord med rikt artsmangfold og velfungerende økosystemer. Organisasjonene samles blant annet i arbeidsgrupper, for å sikre at regjeringens tiltaksplan for Oslofjorden blir fulgt opp på en effektiv måte.

Deltakelse i Nettverket for en levende Oslofjord er en naturlig forlengelse av det praktiske arbeidet vi gjør i Elv og Hav, og flere av organisasjonene i nettverket har vi allerede hatt tett samarbeid med over flere år. Som en del av nettverket har vi større mulighet til å påvirke, også politisk. Dessuten har vi tro på at samarbeid er avgjørende for å redde Oslofjorden.

Hvorfor må Oslofjorden reddes?

Oslofjorden er en av Norges mest artsrike fjorder, men de siste årene har miljøtilstanden i fjorden blitt svært alvorlig.

– Alle er enige om at fjorden er syk, og blir stadig sykere, men det gjøres for lite for å snu sykdomsforløpet. Vi er mange som er utålmodige, og formålet med nettverket er å sørge for raskere tempo og større aktivitet for å redde fjorden, sier Henning Røed fra Oslofjordens Friluftsråd, som er prosjektansvarlig i nettverket.

På 1980-tallet renset ikke kommunene i ytre Oslofjord avløpet sitt, og følgen er at fjorden er blitt fylt opp av gjødsel i 40 år. Dette, sammen med avrenning fra jordbruket, fysiske forstyrrelser og utbygging, overfiske og utslipp av miljøgifter, er de viktigste årsakene til den alvorlige miljøsituasjonen for fjorden. Dette har igjen medført at torsk, blåskjell og ålegress har forsvunnet og bunnvannet har blitt oksygenfritt flere steder.

På bildet under ser du ålegress, som Miljøstiftelsen Elv og Hav har kartlagt forekomster av for Hvaler kommune. Som Birger James-Olsen, fagansvarlig for undervannsoperasjonene våre ofte sier: Det er fremdeles masse liv der nede som vi må ta vare på! Oslofjorden er langt fra død – men den er syk, og vi må handle rask.

Nettverk for en levende Oslofjord vil aktivt arbeide for:

 • Å fremme informasjon om Nettverket og våre tre hovedmål for egne medlemmer og allmennheten. 
 •  At flest mulig av de som bor rundt fjorden får kunnskap om hvordan fjorden kan reddes og engasjere flest mulig i aktiviteter som fremmer dette.
 • Å utarbeide lister over aktiviteter som fremmer en ren og rik fjord for alle og spre dette til medlemmer, politiske partier og allmennheten. 
 • At det utvikles en helhetlig sektorovergripende arealplan for Oslofjorden, der det tydelig beskrives hvilke ulike områder som er egnet for ulike aktiviteter. Denne må bidra til at Norge gjennomfører sine forpliktelser i tråd med Parisavtalen og naturavtalen.
 • At samtlige renseanlegg rundt fjorden renser bort minst 85 % nitrogen og 95 % fosfor, samt at det også settes offensive grenser for partikkelutslipp fra renseanlegg.
 • At nitrogenmengdene i ytre fjord må ned med minimum 10 prosent innen 2030 i forhold til verdiene i 2022. 
 • En strengere håndheving av byggeforbudet i 100-metersbeltet, herunder innstramming av en utbredt dispensasjonspraksis i strid med plan- og bygningslovens intensjon.
 • At kommunene følger opp ulovlige byggetiltak og stengsler i strandsonen. 
 • Å jobbe for økte statlige og kommunale midler og andre tiltak for å fremme oppkjøp, sikring og tilgjengeliggjøring av områder med verdi for friluftslivet.
 • At alle de politiske partiene forplikter seg til å arbeide for en ren og rik Oslofjord til beste for felleskapet.
 • At alle partiene er positive til nye renseanlegg.
 • Å støtte fredning av torsk i Oslofjorden og nærliggende områder, uten unntak for noen grupper. Sørge for at de som bor eller fisker rundt fjorden får informasjon om og respekterer fiskeregler og fredningsbestemmelser, samt sikre at ansvar for skilting og informasjonsformidling blir tatt på alvor.
 • At det innføres effektive tiltak mot utslipp av nitrogen, fosfor og partikler fra landbruk, byer og tettbebyggelse i hele nedbørsfeltet til Oslofjorden. 
 • At landbruk, kommuner og andre følger regler om bevaring av kantsoner langs vann og vassdrag.
 • Å engasjere befolkningen i meningsfull folkeforskning om utviklingen i fjorden, f.eks. artsmangfold og ulovlig byggevirksomhet og stengsler.
 • Å hindre aktiviteter som hemmer eller forstyrrer livet i fjorden, eller fjordens evne til selvfornying, f.eks. dumping av masser, fjerning av skjær og grunner, utfylling av grunt-områder og mudring. 
 • Fremme behovet for midler til forskning og tiltak som bedrer fjordens egne evne til å fornye seg, eller tiltak som bidrar til en renere og rikere fjord.
 • At minst 30% av fjorden får et tilstrekkelig marint vern og at det også etableres trålfrie soner.
 • At staten bidrar med 25 % av utgiftene for nye renseanlegg som skal tilfredsstille de nye rensekravene rundt Oslofjorden.
 • Å fremme miljøvennlig båtbruk i Oslofjorden.
 • Å støtte opp under det arbeidet som gjøres med marin forsøpling. 

Uttalelser fra Nettverket for en levende Oslofjord

Nettverket består av: